insyaallah blog ini akan saya isi dengan beberapa materi yang mungkin bermanfaat buat semuanya... jzk

Jumat, 17 September 2010

Imam Malik


Nama dan Nasabnya
Abu Abdillah Malik bin Anas al Ashbahi, Imam darulHijroh.
Kelahirannya
Beliau lahir di Madinah al Munawwaroh tahun 93 H dan tumbuh besar di Madinah
Guru-gurunya
Nafi' al Muqbiri, Na'imul Majmar, az Zuhri, Amir bin abdillah bin az Zubair, Ibnul Mungkadir, Abdullah bin Dinar dan lain-lain.
Murid-muridnya
Ibnul Mubarak, al Qothon, Ibnu Mahdi, Ibnu wahb, Ibnu Qosim, al Qo'nabi, Abdullah bin Yusuf, Said bin Manshur, Yahya bin Yahya, an Naisaburi, Yahya bin Yahya al Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah abu Mus'ab, az Aubairi dan Abu Hudzafah as Sahmi.
Pujian-pujian ulama
Berkata imam Syafi'I : jika disebut (nama-nama) ulama, maka Imam Malik adalah bintangnya.
Beliau juga berkata : kalau bukan karena (perantara) Malik dan Uyaimah niscaya hilang ilmu yang ada di Hijaz.
Ibnu Wahb berkata : kalau bukan karena (perantara) Malik dan Al Laih niscaya kita akan sesat
Berkata Abdurrahman bin Waqid : aku melihat pintu Malik di Madinah seperti pintu amir.
Berkata al La'nabi : ketika aku bersama Uyainah ( telah sampai kepadanya berita kematian Malik) dalam keadaan sedih beliau berkata : tidak ada seorangpun di muka bumi seperti beliau.
Berkata Syu'bah : saya datang ke Madinah setahun setelah kematian Nafi' (ternyata sudah) ada halaqoh Malik
Berkata Syafi'I : tidak ada kitab ilmu di bumi yang paling banyak benarnya daripada kitab Muwathah Imam Malik.
Perkataan-perkataan beliau :
Allah ada di langit dan mengetahui setiap tempat
Istiwa (bersemayam) ituma'lum (diketahui) Kaifiyah (bagaimana bersemayamnya Allah) itumajhul (tidak di ketahui).
Beriman adalah wajib
Bertanya bagaimana Allah bersemayam hukumnya bid'ah
Aku tidak akan berfatwa sehingga ada 70 saksi yang mempersaksikan bahwa aku ahli (mengetahui) masalah tersebut.
Tidak ada seorang pun setelah Nabi shallallaahu 'alaihiwasallam yang berhak diambil dan di tinggalkan perkataannya kecuali Nabishallallaahu 'alaihiwasallam .
Wafatnya
Beliau wafat pada 10 rabiul awal tahun 177 H.

0 komentar:

Posting Komentar