insyaallah blog ini akan saya isi dengan beberapa materi yang mungkin bermanfaat buat semuanya... jzk

Senin, 01 November 2010

Bahan Renungan 11-20

Bahan Renungan 11

“Allah tiada membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baginya (pahala) apa yang dia kerjakan dan dia mendapat (siksa dan kejahatan) yang dia kerjakan. (Mereka memohon), ‘Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menyiksa kami jika kami lupa atau kami bersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami beban yang berat sebagaimana telah Engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah Kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”. (QS. Al-Baqarah, 2 : 286)

Bahan Renungan 12

“Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Maka masuklah kedalam golongan hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam Surga-Ku.” (QS. Al-Fajr, 89 : 27-30)

Bahan Renungan 13

“Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah. Penguasa; Maha Suci; Maha Sejahtera; Maha Pemberi Keamanan; Maha Memelihara; Maha Perkasa; Maha Kuasa; yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (QS. Al-Hasyr, 59 :23)

Bahan Renungan 14

“Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu. ‘Sungguh jika kamu mempersekutukan Allah niscayalah hapus amalanmu, dan jadilah kamu termasuk orang yang merugi. Bahkan sembahlah Allah, jadilah kamu dari orang-orang yang bersyukur.” (QS. Az-Zumaar, 39 : 65-66)

Bahan Renungan 15

Orang Bijak Dan Mulia.
Ingin jadi orang bijak; ingin jadi mulia dan bahagia, maka :
a.       Hadapkan wajahmu kepada Allah dan luaskan ilmu pengetahuan dan amal.
b.      Belajar untuk tidak merasa memiliki sesuatu dan belajar untuk tidak dimiliki sesuatu serta belajar untuk memiliki sesuatu tidak karena sesuatu kecuali karena Allah SWT.

Bahan Renungan 16
“Katakanlah, ‘Ya Allah, Pemilik kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau tanggalkan (hilangkan) kerajaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Engkau masukkan malam kepada siang, Engkau masukkan siang kepada malam, Engkau keluarkan yang hidup dari pada yang mati, Engkau keluarkan yang mati dari pada yang hidup, dan Engkau memberi rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki dengan tiada terhitung.” (QS. Ali Imran, 3 : 26-27)

Bahan Renungan 17
“Sungguh pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi kamu, bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan hari kemudian dan banyak mengingat Allah.” (QS. Al-Ahzaab, 33 : 21)Bahan Renungan 18
Balasan Atas Perbuatan Di Dunia
Pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang raja dari sebuah negara kecil di Syam (Syiria) yang baru masuk Islam. Namanya Jablah bin Aiham Al-Ghassani. Suatu ketika, ketika ia sedang menunaikan ibadah haji, ujung jubahnya terinjak dengan tidak sengaja oleh seorang arab miskin.
Kemudian marah, dan dalam amarahnya itu Jablah menempeleng orang tersebut, akan tetapi orang itu balik membalas dan menempelengnya.
Dalam keadaan yang sangat berang, Jablah lalu pergi menemui khalifah Umar dan mendesak agar menindak tegas orang miskin yang tidak sengaja menginjak jubahnya itu. Diluar dugaan, khalifah Umar justru menyatakan bahwa Jablah telah menerima balasan yang setimpal dari perbuatannya selama ini.

Bahan Renungan 19
Empat Sifat Munafik Sejati
Dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, “Ada empat sifat yang barang siapa jatuh kedalamnya berarti ia orang munafik sejati. Dan barang siapa terjerumus kedalam salah satu dari empat sifat itu, berarti terdapat salah satu sifat kemunafikan sampai ia mau meninggalkan sifat tersebut. Empat sifat itu ialah apabila ia dipercaya ia berkhianat, apabila ia berkata ia berdusta, apabila ia berjanji ia ingkar, dan apabila bermusuhan ia berbuat keji” (HR. Bukhori dan Muslim)

Bahan Renungan 20
“Sungguh Kami telah mengutus rasul-rasuh Kami dengan keterangan-keterangan dan Kami turunkan beserta mereka Kitab dan neraca supaya manusia berdiri dengan keadilan. Dan Kami turunkan besi padanya (sebagai) kekuatan yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, supaya Allah mengetahui siapa yang menolong-Nya dan menolong rasul-rasul-Nya tanpa melihat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al-Hadiid, 57 : 25)

0 komentar:

Posting Komentar